UCHWAŁA NR IV/45/19

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

 

 

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz.1290, poz. 1669,

poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz. 2500) Rada Miasta

Kołobrzeg uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg;

2) kandydacie – należy przez to rozumieć ucznia, którego rodzice (opiekunowie prawni) ubiegają się o miejsce w przedszkolu

.

§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz liczbę punktów za spełnienie kryterium:

1) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi 150% i mniej kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.). Liczba punktów: 2;

2) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Miasto Kołobrzeg przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata. Liczba punktów: 4;

3) zamieszkanie kandydata w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego ubiega się o przyjęcie. Liczba punktów: 6;

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru. Liczba punktów: 8.

 

§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie.

 

§ 4. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Miasto Kołobrzeg.

 

§ 5. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego ubiega się o przyjęcie.

 

§ 6. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 rodzice (opiekunowie prawni) dokonują wpisu rodzeństwa na wniosku zgłoszeniowym do przedszkola.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

 

§ 8. Traci moc uchwała NR XXXIX/596/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1035).

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak