SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI

ZEWNĘTRZNEJ W ROKU 2014 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Lp.

Nazwa organu,

który przeprowadził kontrolę

Zakres kontroli

Czas przeprowadzenia

kontroli (od- do data)

Stwierdzone

nieprawidłowości

Wyszczególnienie

działań podjętych

w celu likwidacji

ujawnionych

nieprawidłowości

1.Biuro Audytu i Kontroli Urząd Miasta KołobrzegAnaliza i ocena realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 a w/w ustawy26.01.2015-13.02.2015ocena pozytywnabrak
2.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 298)

 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych

19.06.2015 r.brakbrak
3.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa żywnościowego z zakresie żywienia zbiorowego oraz ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 298)05.10.2015 r.brakbrak

 

Data 25.11.2015 r. sporządziła: Aneta Buczkowska