Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

ZARZĄDZENIE NR 4/20
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG


z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021

 

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn zm.), oraz § 7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.03.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół, w których
funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Kierownikowi Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                               

                                                                         wz. Prezydenta Miasta
                                                                         Zastępca Prezydenta


                                                                              Ewa Pełechata

Pełna treść zarządzenia wraz z harmonogramem

251 KBPobierzPodgląd pliku