Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających
do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. System NETCOM Plus zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Nr XL/528/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 

§ 2.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czynności tej dokonuje intendent lub dyrektor poprzez zalogowanie dziecka w programie.

 

§ 3.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka ze sali, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 9 stycznia 2012 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie BIP.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie NETCOM Plus jest dyrektor przedszkola.