Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie i Statutu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu

CELE PRZEDSZKOLA:

1.    Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.    Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co, jest dobre, a co złe.

3.    Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4.    Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.    Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.    Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach  sportowych.

7.    Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie  umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.    Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się  poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9.    Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

12. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

13. Umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

 

ZADANIEM PRZEDSZKOLA JEST:

1.    Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.

2.    Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

3.    Wspieranie dziecka uzdolnionego.

4.    Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

5.    Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

6.    Współdziałanie z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

7.    Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej zgodnie z wolą rodziców.

8.    Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie organizacji, metod pracy i programów.

 

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.    Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą czynną 12 miesięcy w roku (przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji pracy w okresie przerw ustalonych przez organ prowadzący – przerwa wakacyjna, w czasie przerwy wakacyjnej czynne są przedszkola dyżurujące).

2.    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.00.

3.    Dzieci w placówce przebywają w grupach mieszanych wiekowo – innowacja pedagogiczna organizacyjna (Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez interakcję dzieci w grupach zróżnicowanych wiekowo).

4.    W poszczególnych grupach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola.

5.    Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

6.    Organizację pracy w ciągu dnia określa „Ramowy rozkład dnia w przedszkolu” z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

7.    Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:

1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych 1/4/ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),

3)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci  - nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

4)      pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a)      dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b)       pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

8.    Zmianę organizacji pracy przedszkola wynikającej ze wzmożonej absencji dzieci (ponad 50% dzieci w grupie) przewiduje się w okresach: przerw świątecznych, ferii, w sytuacjach zwiększonej zachorowalności dzieci oraz braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez nauczyciela itp., a dotyczy to: zmniejszenia liczby oddziałów.

9.    W placówce mogą odbywać się zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu przedszkola organizowane na życzenie rodziców.

10. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w przypadku uchylania się rodziców od wnoszenia opłat za przedszkole (2 krotnie w ciągu roku).

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MAJĄ PRAWO DO:

1.    Zapoznania się z zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i programu wychowawczego, profilaktycznego.

2.    Uzyskania rzetelnej informacji o zachowaniu i rozwoju swojego dziecka.

3.    Uzyskania specjalistycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w wychowaniu dziecka.

4.    Wyrażania własnych opinii na temat działalności placówki bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

5.    Aktywnego włączania się w życie przedszkola, współuczestniczenie w organizowaniu uroczystości i imprez w placówce.

6.    Uczestnictwa w pracach Rady Rodziców - organu przedstawicielskiego wszystkich rodziców.

7.    Odwołania w sprawach spornych do dyrektora przedszkola a następnie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

 

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) JEST:

1.    Współpracowanie z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania dzieci oraz informowanie nauczyciela i dyrektora o przeciwwskazaniach dziecka do wykonywania czynności statutowych.

2.    Przyprowadzanie tylko zdrowego dziecka do przedszkola.

3.    Branie aktywnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców oraz spotkaniach ze  specjalistami.

4.    Przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia, zwłaszcza punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne dorosłe osoby pisemnie do tego upoważnione przez rodziców, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

5.    Przestrzeganie Statutu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu.

6.    Terminowe dokonywanie wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

7.    Zgłaszanie uwag dotyczących pracy wychowawczo-dydaktycznej do dyrektora placówki.

8.    Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

9.    Zapoznawanie się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na tablicach ogłoszeń, na przedszkolnej stronie www.

10. Przygotowanie dziecka do prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują wszystkie podmioty mające wpływ na wychowanie i edukację dziecka (rodziców, prawnych opiekunów i pracowników przedszkola).

2.    Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w funkcjonowaniu i organizacji pracy przedszkola.