Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

 

REJESTR DOKUMENTÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 6

W KOŁOBRZEGU

 

 

Kategoria dokumentów Rodzaj dokumentów
Dokumentacja organizacyjna placówki

– Statut placówki

– Arkusz organizacyjny

– Księga uchwał Rady Pedagogicznej

– Regulamin Rady Pedagogicznej

– Regulamin Rady Rodziców

– Księga zarządzeń dyrektora

– System informacji oświatowej SIO

Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki

– Księga wychowanków,

– Dzienniki zajęć,

– Dzienniki zajęć dodatkowych,

– Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

– Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

– Księga protokołów posiedzeń Rady Rodziców,

– Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

– Plan doskonalenia nauczycieli,

– Plan nadzoru pedagogicznego,

– Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja kadrowa – Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli
Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp

– Księga obiektu – aktualne wpisy wyników przeglądu,

– Księga kontroli sanitarnej,

– Instrukcja przeciwpożarowa,

– Instrukcja obsługi urządzeń,

– Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki,

– Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe,

– Rejestr wypadków i dokumenty powypadkowe