Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA 
SKARG I WNIOSKÓW

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6
 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

 

 

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

 

Rozdział I

 

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

1.       W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

a)         dyrektora przedszkola w każdy poniedziałek  w godzinach   8.00 do 9.00

b)         nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem konsultacji lub wg indywidualnych ustaleń.

2.       Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

a)      pisemnie, 

b)      pocztą elektroniczną,

c)       ustnie do protokołu.

3.      Skargi i wnioski nie należące do kompetencji naszej  placówki przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

4.      Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

5.       Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

6.       Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

7.       Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.

8.       Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)         liczba porządkowa,

b)         data wpływu skargi/wniosku,

c)          data rejestrowania skargi/wniosku,

d)         adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)         informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)          termin załatwienia skargi/wniosku,

g)         imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)         data załatwienia,

i)           krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

 

Rozdział II

 

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

1.       Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

2.       Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

3.       Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

4.       Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

5.       Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.

6.       Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

7.       Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

8.       Skargi/wnioski nie opatrzone tytułem skarga/wniosek klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

 

Rozdział III

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

1.       Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.

2.       Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

3.       Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a)   oryginał skargi/wniosku,

b)  notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)    materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)  odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

4.       Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

5.       Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

 

Rozdział IV

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

1.       Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2.       Skargę/wniosek rozpatruje się:

a)      do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c)       do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana,

3.       Do siedmiu dni należy

a)      przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b)      przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

c)       przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d)      przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

e)      zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

f)       udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Załączniki:

1)      protokół przyjęcia skargi ustnej,

2)      notatka służbowa

3)      imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków

4)      rejestr skarg i wniosków

 


1) protokół przyjęcia skargi ustnej

316 KBPobierzPodgląd pliku

2) notatka służbowa z postępowania wyjaśniającego

314 KBPobierzPodgląd pliku

3) imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków

317 KBPobierzPodgląd pliku

4) rejestr skarg i wniosków

316 KBPobierzPodgląd pliku