Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI

ZEWNĘTRZNEJ W ROKU 2018 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Lp.

Nazwa organu,

który przeprowadził kontrolę

Zakres kontroli

Czas przeprowadzenia

kontroli (od- do data)

 

Stwierdzone

Nieprawidłowości/

zalecenia

 

Wyszczególnienie

działań podjętych

w celu likwidacji

ujawnionych

nieprawidłowości/zaleceń

1.       

Firma Szkoleniowa „Żagiel”

Przegląd placu zabaw i terenu przyległego

11.04.2018 r.

Domek drewniany – przegnite deski

Ławki drewniane – chwiejna konstrukcja

likwidacja elementów

2.       

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Ocena realizacji programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2017/2018

Ocena realizacji interwencji programowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”

11.04.2018 r.

bez uwag

brak

3.       

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach – przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 Nr 298)

11.04.2018 r.

bez uwag

brak

4.       

Biuro Audytu i Kontroli Urząd Miasta Kołobrzeg

Prawidłowość przyznawania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia z tytułu realizacji godzin doraźnych zastępstw

03-21.08.2018 r.

ocena pozytywna

 

5.       

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Dział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny w Koszalinie

Wykazy sanitarne

11.09.2018 r.

bez zastrzeżeń

brak

6.       

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Kontrola sanitarna pionu żywienia

Ocena zakładu produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

11.09.2018 r.

brak

brak

7.       

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Dział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny w Koszalinie

Badanie wody

09.10.2018 r.

bez zastrzeżeń

brak

8.       

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.   Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.   Ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.   Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.   Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 

 

9.       

Firma Szkoleniowa „Żagiel”

Audyt bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

03.12.2018 r.

1.    Zakupić tabliczki informujące o monitoringu i umieścić je przed każdym wejściem na posesję przedszkola.

2.    Uaktualnić Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń

3.    Zakupić 2 szyfrowane skrzynki do przechowywania kluczy kancelaryjnych i kluczy, którymi dysponują nauczyciele.

4.    Zakupić 2 skrzynki szyfrowane do przechowywania kluczy zapasowych.

5.    Opracować Procedurę alarmową.

1.   Zakupiono tabliczki i umieszczono przed każdym wejściem na posesję przedszkola.

 

 

 

2.   Dokonano aktualizacji dokumentu.

 

 

 

 

3.   Zakupiono 4 skrzynki szyfrowane na klucze zgodnie z zaleceniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Opracowano i wprowadzono Procedurę alarmową.

 

sporządziła: Aneta Buczkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu