Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

ZARZĄDZENIE NR 33/18

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 marca 2018 r.

 

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
oraz wyznaczenia „przedszkoli zastępczych”.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232 Dz. U. z 2018 r. poz. 130), oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 105/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz § 12 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. z 2017 r. poz. 649), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1.  Ustalam przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych ( nr 5,6,8,9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, w lipcu i sierpniu 2018 r. oraz wyznaczam na ten okres „przedszkola zastępcze” w celu zapewnienia opieki dzieciom przedszkolnym.

2. Wykaz przedszkoli, dla których określono przerwę w funkcjonowaniu oraz „przedszkoli zastępczych” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół wymienionych w § 1 ust.1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/18

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dnia 28 marca 2018 r.

Ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 5, 6, 8 i 9
w lipcu i sierpniu 2018

1. Przedszkole Miejskie nr 1– przerwa od 01.07. – 31.08. 2018 r.

2. Przedszkole Miejskie nr 2– przerwa od 01.07. – 31.08. 2018 r.

3. Przedszkole Miejskie nr 3– przerwa od 01.07. – 31.08. 2018 r.

4. Przedszkole Miejskie nr 7– przerwa od 01.07. – 31.08. 2018 r.

5. Przedszkole Miejskie nr 8– przerwa od 01.08. – 31.08. 2018 r.

6. Przedszkole Miejskie nr 10– przerwa od 01.07. – 31.08. 2018 r.

7. Szkoła Podstawowa nr 5– przerwa od 25.06. – 31.08. 2018 r.

8. Szkoła Podstawowa nr 6– przerwa od 25.06. – 31.08. 2018 r.

9. Szkoła Podstawowa nr 8– przerwa od 25.06. – 31.08. 2018 r.

10. Szkoła Podstawowa nr 9– przerwa od 25.06. – 31.08. 2018 r.

Wyznaczenie placówek przedszkolnych do pełnienia funkcji „przedszkola zastępczego” w okresie wakacji 2018:

1. Przedszkole Miejskie nr 8 

- termin pracy od 01.07. – 31.07. 2018 r. dla Przedszkoli Miejskich nr 7,8,10,

- termin pracy od 25.06.– 31.07. 2018 r. dla oddziałów przedszkolnych Szkół Podstawowych nr 5,6,8,9

2. Przedszkole Miejskie nr 6 

- termin pracy od 01.07. – 31.07. 2018 r. dla Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3,6

- termin pracy od 01.08. – 31.08. 2018 r. dla wszystkich placówek wychowania

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33 / 18 z dnia 28.03.2018 r.

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

oraz wyznaczenia „przedszkoli zastępczych”.

 

Cel wprowadzenia

Zarządzenie wprowadza się na podstawie § 12 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. z 2017 r. poz. 649), dotyczących określenia terminu przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Przerwy wprowadza się w związku ze zmniejszeniem się zapotrzebowania mieszkańców Kołobrzegu na usługi świadczone przez przedszkola w okresie wakacji, co jednocześnie umożliwia przeprowadzenie niezbędnych w placówkach remontów oraz wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przysługujących nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, zatrudnionym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zakres regulacji

Regulacja dotyczy przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych działających w Szkołach Podstawowych nr: 5, 6, 8 i 9.

Konsultacje społeczne: nie wymagane.

Skutki finansowe

Ustalone w planach finansowych jednostek na 2018 rok.