Kryteria naboru

CHWAŁA NR XXXIX/596/18
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 30 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Na podstawie art. 131 ust. 4-6, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875,
poz. 2232) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg;
2) kandydacie – należy przez to rozumieć ucznia, którego rodzice (opiekunowie prawni)
ubiegają się o miejsce w przedszkolu.
§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli oraz liczbę punktów za spełnienie kryterium:
1) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi 150% i mniej kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) - 2 pkt;
2) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Miasto Kołobrzeg przez
rodziców (prawnych opiekunów) kandydata - 4 pkt;
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru - 8 pkt.
§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie;
2) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Miasto
Kołobrzeg;
3) wpis rodzeństwa na wniosku zgłoszeniowym do przedszkola.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady
Ryszard Szufel