Kryteria naboru

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

 

działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)


                                                   informuje o

 

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.

 

 

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

1.     Kandydatów  zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

 

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub Oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  na terenie Miasta Kołobrzeg

 

2.     Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Oświadczenie       o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

3.     Kandydaci niepełnosprawni.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie           o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

4.     Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie            o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

5.     Kandydaci obojga niepełnosprawnych  rodziców.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie            o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

6.     Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie            o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7.     Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

8.     Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata

                                                          

 

Kryteria określone w pkt od 2 do 8 mają jednakową wartość ( zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,                   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,       w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria, o których mowa powyżej, określone zostały w Uchwale  Nr IV/45/19        z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta Kołobrzeg

                                                                                                                      / -  /

                                                                                                      Anna Mieczkowska